พนักงานบัญชี

งานบริการด้านการเงิน
ปริมณฑล-นนทบุรี
Posted 5 months ago

หน้าที่รับผิดชอบ

 • จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและกรมสรรพากร
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อการตรวจสอบ
 • จัดทำรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอผู้บริหาร
 • จัดหาข้อมูล ประสานงานพร้อมทั้งตอบข้อซักถามเบื้องต้นกับส่วนงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • รับผิดชอบและปฏิบัติตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ เพศหญิง
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประการณ์ด้านบัญชี 3 – 5 ปี
 • มีความรู้ในการใช้งานระบบ SAP
 • มีทักษะการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • หากมีประสบการณ์หรือมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจลิซซิ่ง การเช่าซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Features

Job Categoryงานธนาคาร งานการเงิน

Apply Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.