Job Archives

งานบริการด้านการเงิน
ปริมณฑล-นนทบุรี
Posted 5 months ago

หน้าที่รับผิดชอบ จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและกรมสรรพากร จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จัดเตรียมเอกสารเพื่อการตรวจสอบ จัดทำรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอผู้บริหาร จัดหาข้อมูล ประสานงานพร้อมทั้งตอบข้อซักถามเบื้องต้นกับส่วนงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รับผิดชอบและปฏิบัติตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท คุณสมบัติ เพศชาย หรือ เพศหญิง จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี มีประการณ์ด้านบัญชี 3 – 5 ปี มีความรู้ในการใช้งานระบบ SAP มีทักษะการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี มีความละเอียด รอบคอบ ...

Read More

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อและบริการลูกค้า
ปริมณฑล-นนทบุรี
Posted 6 months ago

รายละเอียดงาน 1.นำเสนอบริการสินเชื่อ ให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ 2.รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท 3.ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลของลูกค้าที่มาขอบริการ จัดทำสัญญา 4.ให้บริการลูกค้าในการรับชำระค่างวด ติดตามการชำระค่างวด และการเงินอื่นๆ ภายในสาขา 5.ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา 2.อายุระหว่าง 22-28 ปี 3.มีทักษะการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี 4.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 5.มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบสูง 6.ชอบงานที่ท้าทาย และมุ่งมั่นในความสำเร็จ 7.ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ที่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ...

Read More

ผู้จัดการสาขา
ปริมณฑล-นนทบุรี
Posted 6 months ago

รายละเอียดงาน 1.นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับสินเชื่อกับลูกค้าที่มาติดต่อ 2.พิจารณาวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อโดยประเมินความเสี่ยงภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท 3.วางแผนการขาย ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี 4.ติดตามตรวจสอบการรับชำระหนี้จากลูกค้า และบริหารหนี้เสียให้ไม่เกินที่บริษัทกำหนด 5.บริหารการให้บริการของสาขาให้อยู่ในมาตรฐานและคุณภาพการบริการที่ดีเยี่ยม 6.บริหารทีมงานภายในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา 2.อายุ ระหว่าง 25-35 ปี 3.รักงานบริการ มีไหวพริบ สามารถให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 4.มีทักษะการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี 5.มีประสบการณ์การบริหารสาขา อย่างน้อย 1 ปี 6.มีความรับผิดชอบสูง ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ...

Read More

โปรแกรมเมอร์
ปริมณฑล-นนทบุรี
Posted 7 months ago

Responsibilities: – Advise teams of developers to design efficient database architect. – Ensure that database system is Fast and efficient through indexing, database sharding, normalization, etc. – Work rapidly in ...

Read More

โปรแกรมเมอร์
ปริมณฑล-นนทบุรี
Posted 7 months ago

Responsibilities: – Design and implement new user-facing for web application and mobile apps – Design, develop, test, deploy, maintain and improve software interface and user interactions – Work rapidly in ...

Read More

โปรแกรมเมอร์
ปริมณฑล-นนทบุรี
Posted 7 months ago

Your Responsibility: Help team of developers with cloud infrastructure support to deploy mission critical web applications to the cloud (AWS or Google Cloud)   Should have: Working Experience in Linux. ...

Read More

โปรแกรมเมอร์
ปริมณฑล-นนทบุรี
Posted 7 months ago

Your Responsibility: Building backend of web application for an application that supports thousands of branches within the company Building backend of web application for an application that can supports million ...

Read More

โปรแกรมเมอร์
ปริมณฑล-นนทบุรี
Posted 7 months ago

Your Responsibility: Building intuitive, useful, and of course beautiful web application As Interactive geek to experience design team, building valid and beautiful interactive experience for millions of user Investigate and ...

Read More

ปริมณฑล-นนทบุรี
Posted 7 months ago

ผู้จัดการเขตพื้นที่ ความรับผิดชอบ ดูแลการปล่อยสินเชื่อของสำนักงานสาขาต่างๆ ในพื้นที่ของตน สำรวจตลาดเพื่อเพิ่มสาขาในเขตพื้นที่ของตน พัฒนา อบรม ดูแล ให้คำปรึกษา ผู้จัดการเขต และผู้จัดการสาขา ในพื้นที่ของตน รับผิดชอบผลการดำเนินงาน ในเขตพื้นที่ ของตนเอง คุณสมบัติ เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความเป็นผู้นำ ชอบสร้างสิ่งใหม่ชอบงานท้าทาย มีประสบการณ์ในธุรกิจจำนำทะเบียน ลีสซิ่ง ให้เงินกู้ด้วยการจำนอง หรือ ขายฝาก หรือ สินเชื่อบุคคลในระดับผู้จัดการเขต ดูแลพื้นที่สาขา อย่างน้อย 3 ...

Read More

งานบริการด้านการเงิน
ปริมณฑล-นนทบุรี
Posted 8 months ago

ผู้จัดการเขต หน้าที่ ดูแลการปล่อยสินเชื่อของสำนักงานสาขาต่างๆ ในพื้นที่ของตน สำรวจตลาดเพื่อเพิ่มสาขาในเขตพื้นที่ของตน พัฒนา อบรม ดูแล ให้คำปรึกษา ผู้จัดการเขต และผู้จัดการสาขา ในพื้นที่ของตน รับผิดชอบผลการดำเนินงาน ในเขตพื้นที่ ของตนเอง คุณสมบัติ เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความเป็นผู้นำ ชอบสร้างสิ่งใหม่ชอบงานท้าทาย มีประสบการณ์ในธุรกิจจำนำทะเบียน ลีสซิ่ง ให้เงินกู้ด้วยการจำนอง หรือ ขายฝาก หรือ สินเชื่อบุคคลในระดับผู้จัดการเขต ดูแลพื้นที่สาขา อย่างน้อย 3 ...

Read More